Aktuality
Pasy - informace pro cestovatele

Pasy - informace pro cestovatele

Cestovní pas - změny od roku 2012.

Překontrolujte si prosím svůj cestovní doklad v předstihu před plánovanou cestou - předejdete tím nemilému překvapení, starostem a časovému stresu. Žádost o vydání cestovního pasu přijímají úřady obce s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu.Standardní cestovní pas s biometrickými údaji je vydáván do 30 dnů od podání žádosti.

Poplatek činí:
600 Kč osoba od 15ti roků
100 Kč děti do 15ti roků
Platnost pasu je 10 roků a u dětí do 15ti let 5 roků.Pas se nedá prodloužit. 

Kdo spěchá, může požádat o takzvaný bleskový pas bez strojově čitelných údajů - ten je za výrazně vyšší poplatek, tj.1.500 Kč osoba, děti do 15ti let 1.000 Kč. Vydáván je do 15 dnů. Některé státy mimo EU tento cestovní doklad neuznávají (INFO).
POKUD CESTUJETE DO ZAHRANIČÍ LETECKY, PLATÍ PRAVIDLO, ŽE  K CESTĚ MUSÍ BÝT VŽDY CESTOVNÍ PAS !!!
Speciální úprava platí pro děti.
Zapisování dětí do cestovního pasu rodičů skončilo dne 30. června 2011 !!! 
Platnost zápisů, které byly provedeny do tohoto data, pak skončí 26.června 2012 !!!
V současnosti je vydání cestovního pasu pro děti dobrovolné. Podle unijního nařízení však začne nově platit zásada "jedna osoba - jeden pas".
 

OD 27.6.2012 MUSÍ BÝT DÍTĚ DO 15ti ROKŮ K CESTĚ DO ZAHRANIČÍ VYBAVENO VLASTNÍM CESTOVNÍM DOKLADEM - PASEM !!! 

 
Vydávání cestovní pasů.
Vydávání cestovních dokladů upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
Cestovní pasy vydávají občanům obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřady městských částí určené Statutem hlavního města Prahy, a v městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, příslušné podle místa trvalého pobytu občana. Nemá-li občan trvalý pobyt na území, vydá cestovní pas úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v ČR. Pokud občan neměl trvalý pobyt v ČR nebo pokud jej nelze zjistit, vydá cestovní pas Magistrát města Brna.

Co musíte předložit

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.), například platný občanský průkaz (u občanů, kterým se občanský průkaz nevydává, jiné doklady, například: rodný list, oddací list), doklad o státním občanství (doklad o státním občanství se vyžaduje při vydání prvního cestovního pasu) 
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, například: rodný list nebo občanský průkaz rodiče, v němž je dítě mladší 15 let zapsáno 
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu 
 • odůvodnění žádosti o vydání cestovního pasu, pokud občan již je držitelem platného cestovního pasu, a potřebuje další cestovní pas k cestám do zahraničí 
 • doklad prokazující získání označení absolventa vyšší odborné školy, akademického titulu, označení "docent" nebo "profesor" nebo vědecké hodnosti, pokud nejsou zapsány v jiném dokladu (platném občanském průkazu nebo cestovním pasu)
 • rodný list dítěte (občana mladšího 10 let), zapisovaného do cestovního pasu rodiče

Formuláře

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu, občan u příslušného úřadu pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu, například občanský průkaz 
 • nepřikládá se fotografie, fotografii pořizuje příslušný úřad při podání žádosti, proto se občan musí k němu osobně dostavit

  http://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.aspx?q=Y2hudW09Mg%3D%3D  

Informace k cestovním pasům: